Hållbarhet

Meetagains policy för hållbarhet bygger på insikten att ett aktivt ansvarstagande för en hållbar utveckling är en förutsättning för människors och djurs fortlevnad, samt jordens välmående. Vi vill tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners vara en aktiv part i detta viktiga arbete.

Miljömässigt ansvar


Handlingsplan och mål


Meetagain skall beakta kvalitets- och miljökrav vid inköp av varor och tjänster, t.ex. datorutrustning och inventarier. Även leverantörens miljöarbete skall vägas in vid inköpsbeslutet.  


Informera och engagera medarbetare, kunder och partners/ leverantörer i vår miljöpolicy och vårt miljöarbete.

Uppmana medarbetarna att minska användningen av engångsprodukter, t.ex. omärkta PET-flaskor och engångsmuggar, samt se till att så mycket överblivet material som möjligt återanvänds eller återvinns.

Meetagain arbetar för att utveckla och anpassa funktioner i våra tjänster så att de förbättrar miljöarbetet hos våra kunder. Vi skall även rekommendera produkter från tillverkare med ett starkt miljöengagemang till våra kunder.

Meetagain arbetar för att minska transporter och eftersträva det mest miljövänliga alternativet. Vi uppmuntrar vår personal att gå till fots, cykla eller åka kollektivt till arbetet, och låter personalen arbeta hemma till viss del, även efter corona pandemin är över.

Socialt ansvar


Handlingsplan och mål
 

Nöjda medarbetare och lika behandling Vi värnar om ”Meetagain-andan” som står för ett bemötande som är personligt, lösningsfokuserat och hjärtligt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra.

Ingen behandlas annorlunda på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa. 

Globalt ansvar – vi och våra leverantörer ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållande och ta avstånd från barnarbete. 

Mänsklighet i affärer – våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för Meetagain och våra medarbetare.

Gott samvete – vi förespråkar transparens i prissättning och villkor och gör överenskommelser vi kan stå upp för. Vi arbetar med leverantörer och samarbetspartners som vi har förtroende för.

Ekonomisk hållbarhet


Handlingsplan och mål
 

I FNs mål för den globala utvecklingen (Agenda 2030) är det tydligt att verklig hållbarhet också kräver en hållbar ekonomisk utveckling.

Vi ser till att upprätthålla en sund och stadig ekonomi för att säkerställa vår långsiktiga överlevnad, men vårt vinstintresse står inte i motsats till hållbarhetsutvecklingen.

Vi är övertygande om att det är lönsamt att samverka, utveckla kunderbjudanden och att nyttja resurser på ett resurseffektivt sätt som även tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.  

Vårt arbete för att utveckla en mer hållbar verksamhet är en viktig del i att behålla medarbetare längre, vilket bidrar till att minska kostnaderna för kompetensförsörjning och personalomsättning. Det stärker också vårt varumärke.

När vi ställer mer hållbara krav på våra underleverantörer bidrar vi till att ökad innovation och nytänkande uppstår vad gäller affärsutveckling av nya produkter och tjänster.

Hållbarhetsrapport, ISO.pdf