Meetagain

Vårt mål är att vara en personlig PCO som sätter kunden och framför allt den enskilda deltagaren i fokus. Servicegraden ska alltid vara mycket hög. Samtliga medarbetare arbetar som projektledare för mindre och större projekt. Meetagain arbetar enbart med personal och samarbetspartners som har utbildning och kompetens som motsvarar de krav som våra uppdragsgivare ställer. Samtliga medarbetare behärskar minst svenska och engelska i tal och skrift.

Våra kunder är främst universitet, myndigheter, verk och branschföreningar. Bland våra kunder i Sverige finns Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Svenskt vatten, Riksförbundet Sveriges museer, Vetenskapsrådet, Stiftelsen Friends m.fl.


GDPR

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsinformation, adressbaserad profilering och databaserad på användningen av digitala tjänster. Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida. Personuppgifterna kan endast lämnas till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering/radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin. För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning. Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personupgifter lämnas av vår företrädare för GDPR, Ewa-Karin Franck, ewa-karin@meetagain.se


Testimonials


Miljöpolicy

Meetagains policy inom miljö och hållbarhet bygger på insikten om att jordens resurser är begränsade, samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär, och de verksamheter vi utför, också är begränsad. Meetagain ska därför:

  • Tydliggöra ansvaret och hållbarhetsarbetets innehåll och omfattning

  • Vara en medveten arbetsplats där varje medarbetare tar hänsyn till miljön, etik och det sociala ansvaret i det dagliga arbetet

  • Utvärdera hållbarhetsarbetet regelbundet

  • Följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter

  • Verka för en hållbar utveckling vid val av samarbetspartners och leverantörer

  • Verka för att de konferenser och evenemang vi arbetar med uppmärksammar och lyfter fram hållbarhetsfrågorna

För att gå från policy till verklighet engagerar vi alla i företaget. Mål och handlingsplaner arbetas fram och uppföljningar görs och redovisas regelbundet. Kunskap, medvetenhet och engagemang är grunden för att vi skall lyckas med vårt hållbarhetsarbete.


CSR


Tidigare arbeten


Projektledning

Projektledning/produktionsledning

Logistik & planering

Ekonomi & budgetering

Marknadsföring

Utställning och Sponsorer

Socialt program

Medlemskap, certifieringar och internationella nätverk

 
ansvarsfullt.se
 
Meetagain är det svenska medlemsföretaget i World PCO Alliance, ett samarbete mellan PCO-företag i 20 länder på alla sex kontinenter.

Meetagain är det svenska medlemsföretaget i World PCO Alliance, ett samarbete mellan PCO-företag i 20 länder på alla sex kontinenter.

 
Meetagain är en certifierad medlem av IAPCO, ett nätverk med 120 kongressbyråer från 41 länder. IAPCO är en medlemsorganisation med högt ställda krav på kvalitet och processer för kongressbyråer.

Meetagain är en certifierad medlem av IAPCO, ett nätverk med 120 kongressbyråer från 41 länder. IAPCO är en medlemsorganisation med högt ställda krav på kvalitet och processer för kongressbyråer.

 
Meetagain är medlem av ICCA: en kvalitetssäkrare och kompetensutvecklare inom den internationella mötesindustrin. Organisationen har 1100 medlemmar i 96 länder.

Meetagain är medlem av ICCA: en kvalitetssäkrare och kompetensutvecklare inom den internationella mötesindustrin. Organisationen har 1100 medlemmar i 96 länder.